+ Osasuna

Tarifak
AdinaPrezioa pertsonako eta hilabeteko
0-2458,21€
25-4475,49€
45-5991,69€
>59154,33€
Koordainketa
Koordainketa gabe
* Aseguratu berrien altetarako lehen urtean baliozko primak, 2023ko otsailaren 1etik 2023ko irailaren 1era bitarteko alta datarekin. Prima horien gainean Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren % 0,15eko errekargua aplikatuko da. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Ordainketa jasotako zerbitzu bakoitzagatik ordainduko duzu eta urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren araberakoa izango da.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, A-28037042 IFK zk. duena. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen