+ Osasuna Plus

Tarifak
AdinaPrezioa pertsonako eta hileko
0-2444,17€
25-4460,37€
45-5976,57€
>59133,81€
Koordainketa
0 eta 6 zerbitzu bitartean0€
7 eta 10 zerbitzu bitartean4€
11 eta 15 zerbitzu bitartean7€
15 zerbitzu baino gehiago10€
Hortzen koordainketa3€
* Aseguratu berrien altetarako lehen urtean baliozko primak, 2021eko abenduaren 1etik 2022ko martxoaren 1era bitarteko alta datarekin. Prima horien gainean Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren % 0,15eko errekargua aplikatuko da. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Ordainketa jasotako zerbitzu bakoitzagatik egingo duzu eta urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren araberakoa izango da.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, A-28037042 IFK zk. duena. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen