+ Osasuna Plus

Tarifak
AdinaPrezioa pertsonako eta hileko
0-2445,25€
25-4461,45€
45-5978,73€
>59137,05€
Koordainketa
0 eta 6 zerbitzu bitartean0€
7 eta 10 zerbitzu bitartean4€
11 eta 15 zerbitzu bitartean7€
15 zerbitzu baino gehiago10€
Hortzen koordainketa3€
* Lehenengo urtean balio duten primak, aseguratu berrien altentzat, 2024/04/01etik 2024/12/01era bitarteko efektu-datarekin. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren% 0,15eko errekargua aplikatuko zaie. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Ordainketa jasotako zerbitzu bakoitzagatik egingo duzu eta urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren araberakoa izango da.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, A-28037042 IFK zk. duena. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen