Profesionalak

Tarifak
AdinaPrezioa pertsona eta hilabeteko
0-276,15€
3-2468,15€
25-4470,70€
45-5981,35€
>59115,15€
Koordakinketa
Koordainketak
Ez dauka
* Lehenengo urtean balio duten primak, aseguratu berrien altentzat, 2023/02/01etik 2023/09/01era bitarteko efektu-datarekin. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren% 0,15eko errekargua aplikatuko zaie. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Jasotako zerbitzuagatik ordainduko duzun ordainketa, urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren arabera.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen