Profesionalak Plus

Tarifas
AdinaPrezioa pertsona eta hilabeteko
0-247,50€
3-2443,10€
25-4443,70€
45-5946,50€
>5966,00€
Koordainketa
Koordainketa
6 zerbitzura arte0€
7tik 10 zerbitzura4€
11tik 15 zerbitzura7€
15 zerbitzu baino gehiago10€
Maiztasun handiko zerbitzuak12€
Gehienezko koordainketa urteko eta aseguruko360€
* Lehenengo urtean balio duten primak, aseguratu berrien altentzat, 2023/02/01etik 2023/09/01era bitarteko efektu-datarekin. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren% 0,15eko errekargua aplikatuko zaie. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
* Jasotako zerbitzuagatik ordainduko duzun ordainketa, urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren arabera.
IFK-zk. B 75060988 duen eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatuta dagoen Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako aseguruak. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Gainerako aseguratzaileak kontsultatzeko klikatu hemen